WOPR4107.jpeg
19.5.2022

Ceny Wernera von Siemense za rok 2021 získali nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci

Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly dnes uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

Ve čtyřiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 568 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč. Jednatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 24 %. Nejvíce vítězů je z ČVUT Praha (6 oceněných), následuje Akademie věd ČR (4 ocenění), na třetím místě se umístilo VUT Brno (3 ocenění).  Od začátku existence soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 14 300 000 Kč.

 

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2021 získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Bruna de la Torre, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, CATRIN za práci s názvem „Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry“. Členy oceněného týmu jsou Mgr. Benjamin Mallada Faes Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU) a Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB). Autoři vítězné práce pomocí nové metody jako první na světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu, tzv. sigma-díru. Nová zobrazovací metoda, díky níž tohoto vědeckého úspěchu dosáhli, otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností řady fyzikálních, biologických či chemických systémů, které ovlivňují náš každodenní život.

 

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ocenění získal za práci s názvem „Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur“. Oceněná práce popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních.

 

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězila Ing. Senta Műllerová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci za práci s názvem „Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace.“ Ve své práci se zaměřila na zvyšování efektivity nanovláken používaných v lékařství za využití povrchových modifikací a inkorporací aktivních látek do nanovláken.

 

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2021 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje matematiku. Porota ocenila dlouholeté úsilí Petra Kováře budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky. Petr Kovář napsal dvě učebnice a mnoho učebních textů, s přednáškami, které popularizují matematiku pravidelně vystupuje na středních a základních školách.

 

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. z Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. V práci nazvané „Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria“ (Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích) se svým týmem prokázala, že okrajové konce RNA závisejí na zátěži a prostředí, jemuž je buňka vystavena. Toto zjištění představuje značný potenciál pro budoucí využití v aplikované medicíně.

 

Ocenění za překonání překážek získal Ing. Tomáš Zbavitel z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tomáš Zbavitel je od narození neslyšící, ale navzdory tomu úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku (jako první ve znakovém jazyce) v oboru Inženýrská mechanika a obhájil diplomovou práci s názvem „Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie.“ S pomocí neuronových sítí Tomáš Zbavitel vytvořil unikátní technický slovník pro neslyšící, který lze použít pro překlad technických termínů do znakové řeči.

 

Ocenění za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Stefan Grushko, Ph.D. z Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Oceněna byla disertační práce s názvem „Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru“. Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem „Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“.

Porota udělila také zvláštní uznání za vizionářskou práci v oblasti Průmyslu 4.0, které získal Ing. arch. Jan Petrš, PhD. za práci „Stavební robotické systémy – návrh samorekonfigurovatelného systému se sdílenými aktuátory“. Práce se zabývá robotickým systémem, který umožňuje samosestavitelnost v oblasti architektury.

 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 24. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta.

 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

 

Citace k soutěži Cena Wernera von Siemense:

 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika:
„Věda a výzkum jsou základem pokroku a prosperity, protože přinášejí odpovědi na složité otázky, které dnes státy i firmy řeší.“  „Pedagogům se stále nedostává zaslouženého ocenění. Dokázali podporovat své studenty a žáky ve složité době koronavirové krize, neúnavně jim pomáhají orientovat se ve stále složitějším světě. Doufám, že filozofie Cen Wernera von Siemense, kde vedle studentů oceňujeme i jejich pedagogy, ukazuje, jak moc si jejich práce vážíme.“ „Ocenění za překonání překážek při studiu a za vynikající kvalitu ženské vědecké práce jsou naší odpovědí na otázku diverzity. Doufám, že trend prosazování těchto otázek bude nabírat na síle.“


Mgr. MgA.
Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika:

„Velmi si vážím toho, že máme v České republice možnost už přes dvacet let oceňovat nadané studenty, vědce i pedagogy. Vzdělávání a vývoj jsou součástí naší firemní DNA, která je velmi úzce spjata s českou akademickou sférou. Hlavně díky kvalitním absolventům můžeme neustále rozšiřovat lokální kompetence, vést zahraniční projekty a být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.“

 

Mgr. Vladimír Kulla, ředitel Siemens Advanta pro Českou republiku a Evropu:

„Oblast výzkumu a vývoje je vysoce konkurenční prostředí a pro firemní vývoj to platí dvojnásob. Kvalita vítězných prací letošního ročníku Ceny Wernera von Siemense ukazuje, že čeští studenti a mladí vědci se ve světě neztratí.“

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2021:

Kategorie

Odměna

Jméno/Univerzita/Vedoucí práceNázev práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Kolektiv autorů pod vedením:

Mgr. Bruno de la Torre, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, CATRIN

Členové týmu:

Mgr. Benjamin Mallada Faes

Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU)

Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB)

Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

Doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč vedoucí práce

Ing. Senta Műllerová

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Vedoucí: Ing. Markéta Klíčová

Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč vedoucí práce

Ing. Robin Filip

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vedoucí: Ing. Martin Paar, Ph.D.

Chytré dobíjení EV a BESS pro zvýšení FV hostingové kapacity distribučních sítí

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč vedoucí práce

Ing. Martin Hodek

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti

Nejlepší disertační práce, 1. místo

50 000 Kč student

50 000 Kč školitel

Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. (AV FZU, HiLASE)

Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur

Nejlepší disertační práce, 2. místo

30 000 Kč student

30 000 Kč školitel

Mgr. Ivana Víšová, Ph.D.

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Školitelka: RNDr. Hana Lísalová, Ph.D. (AV FZU)

Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy

Nejlepší disertační práce, 3. místo

20 000 Kč student

20 000 Kč školitel práce

Ing. Roman Lavička, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Školitel: prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno, Ph.D.

Ultra-Peripheral Collisions at ALICE /Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Akademie věd

Ústav organické chemie a biochemie

Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria / Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích

Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

 

Ing. Tomáš Zbavitel

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

 

 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

20 000 Kč

 

Ing. Stefan Grushko, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

 

Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací

z RGB-D senzoru

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

20 000 Kč

 

Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

 

Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor 

*prémie za doporučení vítěze je 10 000 Kč

Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie

Předseda / předsedkyně

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR

Nejlepší pedagogický pracovník  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda České konference rektorů
Nejlepší diplomová práceprof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor* VUT Brno (do 2/2022)
Nejlepší disertační práce doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práceIng. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens
Ocenění za překonání překážek při studiuprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastrukturaprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrava

Více najdete na www.cenasiemens.cz.

Fotografie z předávání cen budou uveřejněny v průběhu 20. 5. 2022 na našem tiskovém centru v tomto článku co nejdříve. 

Fotografie oceněných ke stažení

Fotografie ze slavnostního předávání Cen Wernera von Siemense

Videomedailonky oceněných ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení