Skupinové foto CWvS_bez_napisu.jpg
22.3.2023

Ceny Wernera von Siemense po pětadvacáté získali nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové

V jubilejním, pětadvacátém, ročníku udělil český Siemens Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.  

Odborné poroty vybíraly z 493 přihlášek, 19 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 32 % ženy, mezi oceněnými pak představují 37 %. O první příčku v počtu ocenění se dělí České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova (po 4 oceněních), následuje VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně (po 3 oceněních), Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci (po 2 oceněních) a Masarykova univerzita (1 ocenění). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15 300 000 Kč.

 

Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technického a přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. „Vedle aktuálních technických témat, jako jsou Průmysl 4.0 nebo chytrá infrastruktura a energetika, se v soutěži zaměřujeme i na důležitá celospolečenská témata. Abychom podpořili změny v oblasti genderové rovnosti, oceňujeme mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce, ocenění získávají i studenti, kteří při studiu překonávají překážky,“ vysvětlil Palíšek. „Prosperita naší země závisí na kvalitním vzdělávání. Věřím, že pořádáním soutěže, která oceňuje a zviditelňuje studenty i pedagogy, kteří dosáhli mimořádných výsledků, k tomuto cíli přispíváme,“ dodal.

 

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2022 získaly MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., z Univerzity Karlovy za práci s názvem Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. Oceněná práce má dva výstupy: prvním je tzv. diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhým výstupem je popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.    

 

V kategorii nejlepší disertační práce zvítězila Mgr. Anna Petráčková, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny. Klíčovým výstupem disertační práce je i online kalkulátor pro nastavení citlivosti metody sekvenování pro diagnostické laboratoře. Tento kalkulátor, který se již používá v praxi, je nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění.

 

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci obdrželIng. Tomáš Halada z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Vliv okrajových podmínek v metodě SPH (Smoothed Particle Hydrodynamcis). Ve své práci se zaměřuje na popis tekutin pomocí částic, které si lze představit jako jednotlivé kapičky, a umožňuje simulovat jevy jako příboj, proudění vody přes jez či rozstřik maziva v průmyslových zařízeních.

 

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Profesor Jiří Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky. Kromě výuky se intenzivně věnuje i popularizaci fyziky a astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih od předních světových fyziků.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., z Vysokého učení technického v Brně za práci s názvem Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie. Postupy pro rentgenovou počítačovou mikrotomografii, které v jejím rámci navrhla, umožňují provádět 3D kvantitativní charakterizaci nebývale široké škály biologických vzorků. Díky těmto postupům se již podařilo například objasnit regenerační schopnosti mloků nebo lépe vysvětlit formování obličeje u obratlovců.

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Ester Milostná je v důsledku progresivní spinální svalové atrofie odkázána na elektrický vozík a nepřetržitou osobní asistenci. Přesto si zvolila náročné mezifakultní studium informatiky, informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, v němž patří mezi třetinu nejlepších studentů. Vedle svých studijních povinností se na univerzitě zapojuje i do dalších aktivit, na Filozofické fakultě například připravila workshop základů programování a tvorby webových stránek pro studenty humanitních oborů.

 

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za disertační práci s názvem Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase. Cenu za nejlepší absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Jan Vysocký, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za disertační práci s názvem Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě.

Poroty také udělily dvě čestná uznání: čestné uznání v rámci Ceny Wernera von Siemense za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce získal Mgr. Václav Santolík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci s názvem Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Čestné za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce získal M.Sc. Steffen Kortmann z ČVUT v Praze a RWTH Aachen University za práci s názvem Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy.

 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 25 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 58 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 25. ročníku poskytli předseda vlády Petr Fiala, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministryně pro vědu výzkum a inovace. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta a Zátiší Group.

 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2022

Kategorie

Odměna

Jméno/Univerzita/Vedoucí práceNázev práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Kolektiv autorů:

MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D. a
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.

Univerzita Karlova – Imunologický ústav 2. Lékařské fakulty při FN Motol

Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

55 000 Kč student

55 000 Kč vedoucí práce

Ing. Tomáš Halada

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Vedoucí: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Vliv okrajových podmínek v metodě SPH

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

35 000 Kč student

35 000 Kč vedoucí práce

Ing. Michal Procházka

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Demonstrační model výpočetní tomografie

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

25 000 Kč student

25 000 Kč vedoucí práce

Mgr. Robin Kryštůfek

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vedoucí: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie

Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů

Nejlepší disertační práce, 1. místo

70 000 Kč student

70 000 Kč školitel

Mgr. Anna Petráčková, Ph. D.

Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta

Školitelka: doc. Dr. Ing. Eva Kriegová

Univerzita Palackého, Lékařská fakulta

Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny

Nejlepší disertační práce, 2. místo

40 000 Kč student

40 000 Kč školitel

Ing. Matěj Hývl, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Školitel: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

Akademie věd ČR, Fyzikální ústav

Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur

Nejlepší disertační práce, 3. místo a Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

30 000 Kč student

30 000 Kč školitel práce

30 000 Kč Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Ing. Markéta Tesařová, Ph. D.

Vysoké učení technické v Brně – CEITEC – Středoevropský technologický institut

Školitel: doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D. 

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC

Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie

Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

Ester Milostná

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta informatiky, Filozofická fakulta


 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

30 000 Kč

Ing. Tomáš Michálek, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

30 000 Kč

Ing. Jan Vysocký, Ph. D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě 

Čestné uznání za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce 

Mgr. Václav Santolík 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu

Čestné za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce

M.Sc. Steffen Kortmann 

České vysoké učení technické v Praze a RWTH Aachen University

Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy


Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie

Předseda / předsedkyně

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., předsedkyně AV ČR

Nejlepší pedagogický pracovník prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Nejlepší diplomová práce

 doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor VUT Brno

Nejlepší disertační práce doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práceIng. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens
Ocenění za překonání překážek při studiuprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastrukturaprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrav

Fotografie z předávání

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D. a RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., „Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity“)

Nejlepší pedagogický pracovník (prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.)

Nejlepší diplomová práce, 1. místo (Ing. Tomáš Halada, „Vliv okrajových podmínek v metodě SPH“)

Nejlepší diplomová práce, 2. místo (Ing. Michal Procházka, „Demonstrační model výpočetní tomografie“)

Nejlepší diplomová práce, 3. místo (Mgr. Robin Kryštůfek, „Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů“)

Nejlepší disertační práce, 1. místo (Mgr. Anna Petráčková, Ph. D., „Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny“)

Nejlepší disertační práce, 2. místo (Ing. Matěj Hývl, Ph. D. „Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur“)

Nejlepší disertační práce, 3. místo (Ing. Markéta Tesařová, Ph.D. „Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie“)

Ocenění za překonání překážek při studiu (Ester Milostná)

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 (Ing. Tomáš Michálek, Ph. D. „Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase“)

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura a energetika Ing. Jan Vysocký, Ph.D. „Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě“)

Více o soutěži najdete také na www.cenasiemens.cz.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení