8781-2303043869
11.3.2021

Nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci získali Ceny Wernera von Siemense za rok 2020

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká.  Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník.

Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. Poprvé bylo uděleno ocenění za absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika.

V třiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 712 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč. Pětatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 33 %. Nejvíce vítězů je z Akademie věd ČR (7 oceněných), následuje Univerzita Karlova (6 oceněných), o třetí příčku se dělí ČVUT, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno (po 2 oceněných).

 

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením kolektiv autorů pod vedením RNDr. Martina Srnce, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za práci s názvem „Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku“. Členy vítězného týmu jsou také Ing. Daniel Bím, Ph.D., Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, Ph.D., a doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.. Oceněná práce popisuje objev nového faktoru pro přenos atomu vodíku, jenž umožní například vývoj účinnějších katalyzátorů.

 

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2020 za nejlepší disertační práci a současně ocenění za nejlepší vědeckou práci napsanou ženou získala RNDr. Markéta Bocková, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ocenění získala za práci s názvem „Multifunkční biomolekulární soubory pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí“. Práce se věnuje výzkumu optických biosenzorů a porota ocenila i fakt, že propojuje několik oborů: fyziku, chemii a biologii.

 

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězil Mgr. Lukáš Petera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ocenění získal za práci s názvem „Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země“. Práce vznikla pod vedením RNDr. Martina Feruse, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a shrnuje a interpretuje výsledky laboratorních experimentů zabývajících se následky dopadů asteroidů na vývoj mladých planet těsně před možným vznikem života.

 

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2020 prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. Založil internetový vzdělávací portál AKUTNĚ.CZ určený hlavně pregraduálním studentům medicíny a zásadně se podílel na vybudování Simulačního centra Lékařské fakulty MU (SIMU), které nyní vede. Profesor Štourač je průkopníkem elektronické výuky akutní medicíny, jejímž prostřednictvím připravuje studenty i mladé lékaře na atestaci v oboru akutní medicíny. Simulační centrum, jehož je prof. Štourač ředitelem, je unikátní v tom, že umožňuje zapojit všechny prvky simulační výuky – od virtuálních pacientů na počítači, až po velké týmové simulace.

 

V rámci Ceny Wernera von Siemense 2020 získal Ocenění za překonání překážek při studiu Josef Zaduban z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Josef Zaduban je student s vrozenou oboustrannou hluchotou, od raného dětství je uživatelem kochleárního implantátu. To mu umožnilo vzdělávání na běžné základní a střední škole, od roku 2018 studuje obor Technologická zařízení na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Při poslechu přednášek či procvičování látky je často odkázán na odezírání, které v poslední době komplikují roušky a respirátory a Josef musí při výuce vynaložit mnohem více energie, času a soustředění než jeho kolegové. Zvolený obor Technologická zařízení si jej však naprosto získal, zaměřuje se především na modelování a konstrukce v pokročilých CAD systémech.

 

Ocenění za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získala Ing. Megi Mejdrechová z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněna byla její diplomová práce s názvem „Návrh robotického lakovacího pracoviště s využitím snímání pohybu a imitace lakýrníka“.

 

Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Lukáš Janota z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněn byl za diplomovou práci s názvem „Druhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů“.

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 23. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o a Siemens Energy s.r.o.

 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Citace k soutěži Cena Wernera von Siemense:

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika:

„Objevy a inovace jsou základem prosperity každé společnosti. Oceňujeme vynikající studenty, mladé vědce a jejich pedagogy, protože bez kvalitního vzdělání by objevy ani inovace vznikat nemohly.“

„Školství a vzdělávání jsou oblasti, které pandemie koronaviru zasáhla nejcitelněji. Přesto byla kvalita letošních prací naprosto špičková a pro poroty bylo těžké vybrat ty nejlepší. Děkuji porotám za jejich práci, nestrannost a objektivnost.“

„I letos jsme jednomu studentovi udělili cenu za překonávání překážek. Jsem přesvědčen, že letos by si tuto cenu zasloužili všichni žáci, studenti a jejich pedagogové.“

 

Mgr. MgA. Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika:

„Udržitelnost dopravy a s ní spojené snižování uhlíkové stopy jsou pro společnost Siemens Mobility stěžejními tématy. I my v oblasti kolejových vozidel směřujeme investice právě do vývoje alternativních pohonů jak bateriových, tak vodíkových. Proto jsem velmi rád, že kategorii Chytrá infrastruktura a energetika vyhrála práce zabývající se druhotným využitím vyřazených baterií. Jedná se o aktuální téma, které řeší nejen výrobci, ale dotýká se i celé společnosti.“

 

Ing. Jaroslav Lahoda, MBA, generální ředitel Siemens Energy, s.r.o.

„Dnešní energetika, doprava a průmysl se zásadně mění. Česká republika udělala první kroky na cestě k udržitelnému bezemisnímu rozvoji a je to cesta, která nabízí mnoho příležitostí. Vidím, že díky kvalitním pedagogům vyrůstá generace mladých a zapálených vědců, kteří tyto příležitosti nachází, abychom z nich mohli společně těžit.“

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2020:

Kategorie/Odměna*

 

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce

 

Název práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

 

kolektiv autorů pod vedenímRNDr. Martina Srnce, Ph.D.

Akademie věd ČR – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Členové týmu:Ing. Daniel Bím, Ph.D.,Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, Ph.D.doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc. (AV - ÚOCHB)

 

Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku

 

Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Masarykova Univerzita v Brně

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

50 000 Kč student50 000 Kč vedoucí práce

 

Mgr. Lukáš Petera

Univerzita KarlovaPřírodovědecká fakultaVedoucí: RNDr. Martin Ferus, Ph.D. (AV - UFCH JH)

 

Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci na raném Marsu a Zemi

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

30 000 Kč student30 000 Kč vedoucí práce

 

Ing. Katrin Bučková, MSc.

Vysoké učení technické v BrněFakulta strojního inženýrstvíVedoucí: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

 

Pokročilá technologie výroby kloubních implantátů metodou EBM

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

20 000 Kč student20 000 Kč vedoucí práce

 

Ing. Lenka Bardoňová

Vysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaVedoucí: Mgr. Kateřina Mamulová Kutlíková, Ph.D.

 

Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování

Nejlepší disertační práce, 1. místo

50 000 Kč student50 000 Kč vedoucí práce

 

RNDr. Markéta Bocková, Ph.D.

Univerzita KarlovaMatematicko-fyzikální fakultaVedoucí: prof. Ing. Jiří Homola, CSc. DSc. (AV UFE)

 

Multifunkční biomolekulární soubory pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí

Nejlepší disertační práce, 2. místo

30 000 Kč student30 000 Kč vedoucí práce

 

Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D.

Univerzita KarlovaMatematicko-fyzikální fakultaVedoucí: prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (AV FU)

 

Topologická pásová teorie relativistické spintroniky v antiferromagnetech

Nejlepší disertační práce, 3. místo

20 000 Kč student20 000 Kč vedoucí práce

 

MUDr. Václav Koucký, Ph.D.

Univerzita Karlova2. lékařská fakultaVedoucí: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (FN Motol)

 

Detekce časných patofyziologických změn dýchání u dětí s chronickým plicním onemocněním

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

20 000 Kč

 

RNDr. Markéta Bocková, Ph.D.

Univerzita KarlovaMatematicko-fyzikální fakulta(AV – UFE)

   

Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

Josef Zaduban

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Technologická fakulta

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

20 000 Kč

 

Ing. Megi Mejdrechová

České vysoké učení technické v Praze – fakulta strojní

 

Návrh robotického lakovacího pracoviště s využitím snímání pohybu a imitace lakýrníka

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

20 000 Kč

 

Ing. Lukáš Janota

České vysoké učení technické v Praze – fakulta elektrotechnická

 

 

Druhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů

 

*prémie za doporučení vítěze je 10 000, - Kč

 

Předsedové a předsedkyně porot

Kategorie

 

Předseda / předsedkyně

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR

Nejlepší pedagogický pracovník

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor ČZU a předseda České konference rektorů

Nejlepší diplomová práce

 

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT Brno

Nejlepší disertační práce

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens

Ocenění za překonání překážek při studiu

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrava

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení